порядок

порядок
порядок (-дку), ряд (-ду), лад (р. ладу), стрій (-рою), полад, розпорядок, (в действии, в работе) рада, чин (-ну), (очередь следования) черга, колія. [Громадський порядок (Куліш). Після татарщини нові порядки на Україні постали (Куліш). Народній добробут залежить від того, які закони дають народові ряд (Леонт.). Державний лад. Приватна власність, то - основа теперішнього капіталістичного ладу (Єфр.). Світовий стрій одвічний (Л. Укр.). Ні ладу, ні поладу нема. Життя починалось своєю чергою (Коцюбинськ.). Тепер прийшла колія, так треба йти]. Привычный -док (обыкновенье) - звичай (р. звичаю). Установленный -док (правило) - установа. [Сам я знаю всі входи й звичаї в (його) хаті (Франко). У нього (пана) така встанова, що попереду відроби панові, хоч-би ту громові кулі летіли, а вже відтак - собі (Франко)]. В -дке - як слід, у порядку. [У мене все як слід, каже Оверко: худобі позаносив, понапував, клуня і возівня на замку (Кониськ.)]. В таком -дке размещать(ся) (о людях) - таким ладом, таким розпорядком ставити, поставити (ставати, стати). По -дку - по ряду, по ряду черги, за рядом, по колії, у порядок. [Спало на думку й мені, довідавшись пильно про все з початку, списати по ряду (Єв.). Він правив по ряду черги своєї службу перед богом (Єв.). Тоді по колії підходили і другі (до столу) і кожен розписувавсь (Свид.)]. В -дке содержать (дело) - мати, тримати (справу) в порядку; на порядках содержувати (справу). [Господарство содержувала на порядках (Квіт.)]. Давать -док - знаходити, знайти лад кому, чому, давати, дати лад кому, чому, знаходити, чинити, давати ярміс кому, чому, рядити, урядити, розпорядити що. [Військо стояло, ладу не знало, пан Іван ішов, лад війську знайшов. Мене на дворі другі дожидаються; - треба усім ярміс дати (Мирн.). Старшина приїде, розпорядить та й знов на хутір. Чоловік мислить, а бог рядить]. Приводить в -док -
1) (о деле, работе или группе предметов) доводити, довести до ладу, робити, зробити лад чому, зводити, звести до порядку (на лад), упорядковувати, упорядкувати, улагоджувати, улагодити, уладжувати, уладити, уладнати, направляти, направити що. [Силувалась дорогою упорядкувати свої думки, зупинити їх на чім-небудь однім (Франко). Хтось штовхнув діжечку з водою… пообливав одежу, з'явився сторож… і довів знову все до ладу (Грінч.)];
2) (о предметах отдельных) оправляти, оправити, облагоджувати, облагодити, опоряджувати, опоряджати, опорядити, упоряджувати, упоряджати, упорядити, припоряджати, припорядити, наряджати, нарядити, направляти, направити, виладновувати, виладнати, порати, упорати що; (наводить чистоту) прибирати, прибрати, чепурити, причепурити -ся (себя), відхрещувати, відхрестити. [Збери всі човни, що остались, і гарно зараз їх оправ (Котл.). Треба упорядить школу. Ми йому ґанки нарядили. Погонич узяв порати санки (Крим.). Вмилася холодною водою, щоб не знати було сліз, ще причепурилася трохи й пішла (Грінч.). Там таке вдома застала, що насилу-силу відхрестила (Свид.)]. Заводить -дки - порядкувати; лад, порядок, розпорядок запроваджувати, запровадити. [Козацтво перебивало королівським урядам порядкувати по своїй уподобі (Куліш)]. Заведены, существуют -дки - звичаї поводяться. [Що то за люди в ній (у бурсі) живуть, і що то за звичаї поводяться в ній (Яворн.)]. -док наводить в чём - лад давати, дати, лад робити, лад знаходити чому, упорядковувати, упорядкувати, на лад зводити, звести що. [Дячиха господарювала і всьому лад давала (М. Вовч.)]. Прийти в -док - зійти, спасти на лад. [Як попорядкує з тиждень, то наче все й на лад спаде (Мова)]. Стать, поставить на -док дня - стати, поставити на чергу дня, на порядок денний. [Жіноче питання стало нарешті тут (у Галичині) на чергу дня (Єфр.)]. Соблюдать -док - додержувати, додержати порядку, глядіти, доглядіти порядку. [Гляди, дядьку, порядку]. Нарушать -док - порушувати, порушити лад, порядок, розпорядок, ламати, зламати звичай, -чаї. Нарушение -дка - порушування, порушення ладу и т. д., ламання звичаю, -їв. Плохие -дки - безладдя (-дя), безлад (-ду); (по вине блюдущих или устанавливающих -дки органов) - безуряддя. Никакого -дка не стало - ніякого ладу не стало. Поддерживать -док - пильнувати ладу. Правовой -док - правний, правовий лад. Смотреть за -дком - вести порядок. По порядку - підряд, по-черзі, поряду. В алфавитном -ке - за абеткою, в абетковім порядку. В обычном -ке - звичайним порядком. В спешном -ке - негайно, спішно. В -ке очереди - за рядом, по ряду черги. В -ке настоящего постановления - порядком цієї постанови. В -ке назначения, выдвижения - порядком призначення, висування. В судебном -ке - судовно[е]. Для -ку (без существен. надобности) - для годиться. В -ке вещей - як водиться, як звичайно, як слід, як годиться. Это в -ке вещей - це річ звичайна.
* * *
1) (состояние налаженности, организованности) поря́док, -дку, лад, род. п. ла́ду и ладу́

всё в поря́дке — (в исправном виде) все в поря́дку, все як слід; (перен.: благополучно) все гара́зд

для поря́дка — для поря́дку; (для соблюдения обычая) для годи́ться

наводи́ть, навести́ \порядок — наво́дити, навести́ поря́док (лад), роби́ти, зроби́ти лад

приводи́ть, привести́ в \порядок что — упорядко́вувати, упорядкува́ти що, дава́ти, да́ти лад чому́, дово́дити, дове́сти до ладу́ що; (убирать) прибира́ти, прибра́ти що

приводи́ть, привести́ себя́ — (свой туалет)

в \порядок — опоряджа́тися, опоряди́тися

э́то в поря́дке веще́й — це звича́йна (приро́дна, норма́льна) річ, це норма́льно

2) (строй, режим) лад, поря́док, у́стрій, -рою, стрій, род. п. стро́ю; (обычай, обыкновение) зви́чай (-чаю и -ча́ю) и звича́й, постано́ва

поря́дки — (мн.: общественные отношения) поря́дки, -ків, зви́ча́ї, -чаїв и -ча́їв, постано́ви, -но́в

3) (последовательность) поря́док; (очередь следования) че́рга и черга́

в поря́дке о́череди — по че́рзі, че́ргою, за че́ргою, почерго́во, почере́жно

\порядок дня — поря́док де́нний, поря́док дня

по \порядок дку — за поря́дком, згі́дно з поря́дком; (по очереди) по черзі, че́ргою, за че́ргою, почерго́во, почере́жно

идти́ свои́м поря́дком — іти́ [собі] свої́м зви́ча́єм (своє́ю че́ргою; диал. свої́м три́бом)

4) (способ, метод осуществления чего-л.) поря́док

в спе́шном поря́дке — спі́шно; (немедленно) нега́йно

5) (тип, род чего-л.) рід, род. п. ро́ду

соображе́ния такти́ческого поря́дка — міркува́ння такти́чного шти́бу, такти́чні міркува́ння

два поря́дка мы́слей — два на́прями думо́к

напряже́ние поря́дка 500 вольт — напру́га бли́зько (ко́ло) 500 вольт

6) воен. поря́док
7) биол. поря́док
8) (ряд домов, составляющих одну сторону улицы в деревне) диал. перія́

Русско-украинский словарь. 2013.

Синонимы:

Антонимы:

Смотреть что такое "порядок" в других словарях:

 • ПОРЯДОК — порядка, м. 1. только ед. Состояние благоустройства и налаженности, систематичность, правильность в расположении чего–н., в ходе дел; противоп. беспорядок. «Привести в порядок впечатления.» Тургенев. В комнате полный порядок. Восстановить порядок …   Толковый словарь Ушакова

 • ПОРЯДОК — муж. совокупность предметов, стоящих по ряду, рядом, рядком, вряд, сподряд, не вразброс, не враскид, а один за другим; ряд, линия, шеренга, строй; каждая сторона улицы, ряд домов, образует порядок (в петерб. линия). Которым порядком ехать то? Ряд …   Толковый словарь Даля

 • Порядок — в широком смысле слова  гармоничное, ожидаемое, предсказуемое состояние или расположение чего либо, а также: порядок в физике  расположение атомов, обладающее некоторой инвариантностью относительно сдвига; порядок в биологии  один… …   Википедия

 • Порядок —  Порядок  ♦ Ordre    Беспорядок, который легко запомнить, узнать и использовать. Таков порядок букв в слове или алфавитный порядок, в соответствии с которым слова расположены в словаре. «Порядок, – пишет Марсель Конш в связи с Лукрецием, – это… …   Философский словарь Спонвиля

 • ПОРЯДОК — ясная и четкая организация какой либо сферы действительности (в отношении человеческого существования, напр., его позитивные нравственные свойства). Математический порядок – группировка всего многообразия величин в соответствии с математическими… …   Философская энциклопедия

 • порядок — Распорядок, расписание, расположение, распределение, система, метода, чин, группировка, диета, норма, регламент, режим, церемония, церемониал. Расположение комнат. Жизнь вошла в свою колею. Прот …   Словарь синонимов

 • ПОРЯДОК — ПОРЯДОК, дка, муж. 1. Правильное, налаженное состояние, расположение чего н. Держать вещи в порядке. Навести п. где н. Привести в п. что н. 2. Последовательный ход чего н. Рассказать всё по порядку. П. дня (вопросы, подлежащие обсуждению на… …   Толковый словарь Ожегова

 • ПОРЯДОК — (ordo), одна из основных таксономич. категорий в ботанич. и бактериологич. номенклатуре, занимающая промежуточное положение мелсду семейством и классом. Лат. назв. П. обычно производят, прибавляя окончание ales к основе названия одного из… …   Биологический энциклопедический словарь

 • ПОРЯДОК — см. Боевой порядок и Походный порядок. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 …   Морской словарь

 • ПОРЯДОК — в биологии таксономическая категория (ранг) в систематике растений и бактерий. В порядок объединяют родственные семейства. Близкие порядки образуют класс. В систематике животных порядку соответствует отряд …   Большой Энциклопедический словарь

 • ПОРЯДОК — ПОРЯДОК, в ботанике одна из таксономических (классификационных) категорий. В порядки объединяют родственные семейства растений, а порядки объединяются в классы. Латинские названия порядков обычно пишутся с большой буквы. Среди латинских названий… …   Научно-технический энциклопедический словарь

Книги

Другие книги по запросу «порядок» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»